Our Albums > Blue Group Field Trip to Glendale Central Library - Group 2

Չորեքշաբթի, Նոյեմբեր 20, 2019-ին, Մանկամսուրի Կապոյտ Խմբակների երեխաները այցելեցին Glendale Central Գրադարանը։

On Wednesday, November 20, 2019, Blue Group children visited the Glendale Central Library. They were given a tour of the library and participated in activities such as story time, choosing books to read individually, the process of returning books, and etc. A few pictures from this fun field trip are below.

NULL